Categories: General
      Date: Jun  1, 2015
     Title: Obaveštenje o zajedničkim mentorstvima na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

 

Obaveštenje o zajedničkim mentorstvima na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

 
Poštovani nastavnici i saradnici,

obaveštavam vas da, na osnovu dopisa Slavice Kapetanović, generalnog sekretara Univerziteta u Beogradu, lica izabrana u naučna zvanja na Institutima koja nisu u sastavu Univerziteta u Beogradu (pored lica izabranih u naučna zvanja na Institutima koja su u sastavu Univerziteta u Beogradu) mogu biti mentori (u okviru zajedničkog mentorstva sa nastavnikom Fakulteta) ili članovi komisije u procesu izrade i odbrane doktorske disertacije, uz uslov da ispunjavaju zahtevane kriterijume za mentore odnosno članove komisije.

Odluka je doneta na Predlog Dekana našeg Fakulteta a na osnovu preporuke Komisije za procenu podobnosti kandidata i tema za izradu doktorskih disertacija i specijalističkih radova.

 

S poštovanjem

Danijela Kirovski,

Predsedavajući Komisije za procenu podobnosti kandidata i tema za izradu doktorskih disertacija i specijalističkih radova