Šef Katedre, dr Sunčica Borozan, redovni profesor

OSNOVNI PREDMETI:

-BIOFIZIKA (prezentacija predmeta)

-HEMIJA

-ETIKA U VETERINARSKOJ MEDICINI

-STRANI JEZICI

IZBORNI PREDMETI:

-FIZIČKE OSNOVE DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH METODA

-PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI DRŽANJA ŽIVOTINJA

-EKSPERIMENTALNA HEMIJA

DOKTORSKE STUDIJE-izborni predmeti

-MATEMATIČKO MODELOVANJE BIOLOŠKIH SISTEMA

-SAVREMENE INSTRUMENTALNE METODE U VETERINARSKOJ MEDICINI