Šef Ambulatorne klinike, dr Petar Milosavljević, redovni profesor

 

 
Prof. dr Petar
Milosavljević
  
011 2684 154
 
milper10@yahoo.com
petar.milosavljevic@vet.bg.ac.rs